Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden per 12-03-2010

Huur-, verhuur- en verkoopvoorwaarden

Handelsnaam: MHEventzz
Rechtsvorm: Eenmanszaak

KvK-nummer: 66712874

Postadres: Larikslaan 13 2451 BV, Leimuiden

Kantoor en magazijn: Larikslaan 13 2451 BV, Leimuiden

Startdatum onderneming: 01-12-2016

Artikel 1 Algemene bepalingen
a) Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen zijn onderstaande voorwaarden van toepassing op alle transacties met kopers en huurders zoals offertes, opdrachtbevestigingen, facturen en overeenkomsten.

b) Onder verkoper/verhuurder wordt in deze voorwaarde verstaan: ENTERTAINIT!. Alle door verkoper/verhuurder uitgebrachte aanbiedingen zijn voor hem vrijblijvend. De verkoper/verhuurder is eerst gebonden nadat hij de mondelinge of schriftelijke opdracht van koper schriftelijk heeft aanvaard. Mogelijke inkoopvoorwaarden van koper/huurder gelden slechts voor zover deze door verkoper/verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

c) De volmacht van de vertegenwoordigers van verkoper/verhuurder strekt zich niet verder uit dan tot hetgeen in dit opzicht in het bedrijf en de branche van verkoper/verhuurder gebruikelijk is. Alleen krachtens uitdrukkelijk schriftelijke volmacht kan van eerder bedoelde volmacht worden afgeweken.

d) Op alle door verkoper/verhuurder gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit of naar aanleiding van de overeenkomst, daaronder begrepen overeenkomsten die er een uitvloeisel van zijn, staan uitsluitend ter kennisneming in eerste instantie van de bevoegde rechter te ‘s Hertogenbosch, tenzij verkoper/verhuurder het geschil aan een andere rechter heeft voorgelegd.

In geval de koper/huurder een consument betreft en het geschil door verkoper/verhuurder wordt voorgelegd aan een niet volgens de wet bevoegde rechter, dan kan deze consument binnen een maand nadat de verkoper/verhuurder zich schriftelijk op het beding heeft beroepen, kiezen voor een volgens de wet bevoegde rechter.

e) Alle afbeeldingen, catalogi, tekeningen, technische omschrijvingen en schema’s of bestekken welke verkoper/verhuurder verstrekt blijven eigendom van verkoper/verhuurder onder uitdrukkelijk voorbehoud van zijn auteursrechten en met verbod om deze zonder verkoper/verhuurder zijn schriftelijke toestemmen geheel of gedeeltelijk te kopiëren of een derde ter inzage te geven.

f) Opgave of vermeldingen van afmetingen, hoedanigheden en andere technische gegevens, voorkomende in prijscouranten, catalogi, prospectie, advertenties en/of offertes worden geacht als slechts bij benadering te zijn verstrekt; dergelijke opgaven en vermeldingen binden verkoper/verhuurder alleen dan wanneer zulks uitdrukkelijk overeengekomen is.

Artikel 2 Prijzen
a) De overeengekomen prijs omvat alle diensten en voorzieningen die in de offerte of factuur zijn omschreven of overeengekomen.

b) Alle door ons vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Huren
a) Huurder
De huurder moet minimaal 18 jaar oud zijn of een bevoegd meerderjarig persoon met zich meebrengen. Bij aanvang van de huurperiode dient een geldig identiteitsbewijs, of een kopie van het identiteitsbewijs van de huurder te worden afgegeven.

b) Huurperiode
De zaken worden verhuurd voor een periode van tenminste één dag of een veelvoud daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De huurperiode gaat in op de eerste huurdag op het overeengekomen moment van levering af magazijn en duurt tot en met de laatste overeengekomen huurdag. Gehuurde apparatuur dient uiterlijk voor 18.00 uur op de dag na de laatste huurdag bij verhuurder, afgeleverd te worden, tenzij verhuurder hiervan bij schriftelijke overeenkomst of mondelinge afspraak af wenst te wijken.

c) Transport door huurder
Zaken dienen door de huurder op het vestigingsadres van verhuurder worden afgehaald en daar worden terug gebracht (tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of middels mondelinge afspraak anders is overeengekomen) uiterlijk op de datum als vermeld in de huurovereenkomst. Door het enkele feit van niet aflevering op die datum zal huurder in gebreke zijn, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist en de huurder is alsdan, onverminderd zijn overige verplichtingen, aan verhuurder een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van de huurprijs die hij zou moeten betalen voor de periode vanaf het eind van de huur tot en met de dag waarop de apparatuur wordt terugbezorgd, vermeerderd met 50%. Huurder kan aan deze bepaling geen recht tot huur voor een periode ontlenen. Verhuurder kan huurder wijgeren de transport zelf uit te voeren indien er door verhuurder een onveilige transport-situatie wordt opgemerkt.

d) Transport door verhuurder
Zaken dienen door de verhuurder op het opgegeven adres van de huurder worden bezorgd tegen een vooraf bepaald en door huurder akkoord bevonden tarief op een vooraf bepaalde datum en tijdsstip. De huurder is verplicht om op het afgesproken bezorg tijdstip aanwezig te zijn voor ontvangst van gehuurde zaken. Indien huurder niet aanwezig is zullen extra (wacht)kosten in rekening gebracht worden. Deze kosten bedragen per ingegaan uur, € 30,- excl. 21% BTW.

e) Verzekering
Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, die tijdens de huurperiode optreedt, door welke oorzaak dan ook. Indien het gehuurde of onderdelen daarvan, door nalatigheid, verkeerd gebruik, opzet, of grove schuld van de zijde van de huurder wordt (worden) beschadigd, geheel verloren gaat (gaan) of onherstelbaar beschadigd wordt (worden) zullen in het eerste geval de bepaalde borg worden ingehouden en reparatie worden berekend tegen de normaal geldende reparatietarieven. In de beide andere gevallen zal de huurder aan verhuurder verschuldigd zijn een som gelijk aan de aanschafkosten van vervangende apparatuur en de kosten van vervanging. Verhuurder zal in ieder geval van uitkering van de verzekering van verhuurder het geleden eigen risico alsmede eventuele kosten aan huurder in rekening brengen.

f) Borg
Huurder is verplicht (tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of middels mondelinge afspraak anders is overeengekomen) een door verhuurder bepaalde borg te betalen tijdens de levering af magazijn. Dit bedrag dient contant te worden voldaan aan de verhuurder. Indien de verhuurder de verhuurde zaken in goede orde en staat retour ontvangt heeft de huurder recht op volledige teruggave van het door verhuurder bepaalde bedrag van de borg.

g) Staat van zaken
Verhuurder toont bij aanvang van de huurperiode aan huurder aan dat zaken in goede en werkende staat zijn.

h) Vuil
Indien huurder de gehuurde zaken in vuile staat retour brengt is verhuurder bevoegd schoonmaakkosten in rekening te brengen en/of een gedeelte van de betaalde borg in te houden.

Artikel 4 Wijziging en annulering
a) De overeenkomst kan door de opdrachtgever worden gewijzigd, indien en voor zover dit voor ons mogelijk is. Bijkomende kosten kunnen door ons worden doorberekend.

b) Indien de opdrachtgever om welke reden dan ook de overeenkomst wil beëindigen geldt het navolgende:

1. annuleren van het huren van zaken en/of levering van diensten dient te geschieden tenminste 24 uur voor het tijdstip van ingebruikname en/of start dienst. Binnen deze termijn wordt 50% van de huurprijs in rekening gebracht

2. bij annuleren op de dag c.q. tijdens de uitvoering van het evenement waarvoor wij dienst(en) en/of zaken leveren dient 100% van de overeengekomen prijs te worden voldaan.

3. bij annuleren langer dan 24 uur voor het evenement waarvoor wij dienst(en) en/of zaken leveren dient 25% van de overeengekomen prijs te worden voldaan.

Artikel 5 Garantie
De verkoper geeft zelf nimmer garantie doch verplicht zich de fabrieksgarantie te ondersteunen, mits uiteraard volledige koopsom aan verkoper door de koper zal zijn betaald.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
a) Verkoper/verhuurder is jegens de koper/huurder uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

1. voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend een aansprakelijkheid als geregeld in art. 6 (garantie) van deze voorwaarden;

2. verkoper/verhuurder is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van verkoper/verhuurder of haar leidinggevende ondergeschikten;

3. voor het overige is de aansprakelijkheid van de verkoper/verhuurder beperkt tot die schade indien het op de weg van de verkoper/verhuurder lag een verzekering met het oog op deze schade af te sluiten

b) De huurder wordt ten sterkste aangeraden de zaken te beproeven alvorens deze in gebruik te nemen. Indien tijdens een huurperiode niet gereclameerd wordt op welke manier dan ook omtrent het niet of niet goed functioneren van de zaken, kan geen restitutie worden verlangd op de huurprijs.

c) De koper dient de gekochte zaken bij aflevering, of daarna zo spoedig mogelijk, te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

• of de juiste zaken zijn geleverd;

• of de afgeleverde zaken voor wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomen;

• of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of

• indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden aan een normaal gebruik en/of handelsdoeleinde.

d) Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper/huurder deze binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk aan verkoper/verhuurder te melden. Niet zichtbare gebreken dient de koper/huurder na ontdekking, doch binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan verkoper/verhuurder. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan verkoper/verhuurder worden geretourneerd.

Artikel 7 Overmacht
a) Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan verkoper/verhuurder zijn toe te rekenen, Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen;

•stakingen in andere bedrijven dan die van verkoper/verhuurder, wilde stakingen of politieke stakingen in bet bedrijf van verkoper/verhuurder;

•algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten.

•niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan verkoper/verhuurder afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

b) Verkoper/verhuurder heeft dan ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat verkoper/verhuurder haar verbintenis had moeten nakomen,

c) Tijdens overmacht worden leverings- en andere verplichtingen van verkoper/verhuurder opgeschort. lndien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoper/verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan een periode (in geval van koop 3 maanden, in geval van huur 1 maand) zijn beide partijen bevoegd de overeenkomsten te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

d) Indien verkoper/verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8 Koopsom/huursom en prijs
a) Indien verkoper/verhuurder met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is verkoper/verhuurder niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: verkoper/verhuurder mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 5% (in geval van een duurovereenkomst 5% per jaar) bedraagt, heeft koper/huurder het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10 Betalingsvoorwaarden en eigendomsvoorbehoud
a) Alle overeenkomsten worden door verkoper/verhuurder aangegaan onder opschortende voorwaarden, dat koper/huurder voldoende kredietwaardig kan worden geacht naar verkoper/verhuurders oordeel. In die gevallen waarin verkoper/verhuurder niet bij voorbaat betaling verlangt, dient betaling te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van verkoper/verhuurder, of bij een door verkoper/verhuurder aan te wijzen bank. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is koper/huurder in verzuim; de koper/huurder is van het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd volgens art. 6:119 BW. In geval van liquidatie, faillissement of surcéance van betaling van de koper/huurder, zullen de verplichtingen van koper/huurder onmiddellijk opeisbaar zijn. De door de koper/huurder gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de wederpartij, dat de voldoening heeft op een latere factuur, betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening, tenzij door verkoper/verhuurder anders is aangegeven.

c) De door verkoper geleverde zaken blijven het eigendom van verkoper totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen:

• de tegenprestaties met betrekking tot de geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;

• de tegenprestaties met betrekking tot de krachtens de koopovereenkomst(en) door verkoper verrichte of te verrichten diensten;

• eventuele vorderingen wegens niet nakoming van koper van (een) koopovereenkomst(en).

d) Door verkoper afgeleverde zaken die krachtens sub c) onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verhuren, te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

e) Indien een koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegrond vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in sub c) bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de koper (of bij derden die zaken voor koper houden) weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde bedrag.

f) Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

g) De koper verplicht zich op het verzoek van verkoper

• de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;

• alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot het onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan verkoper, op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

• de vorderingen die koper verkrijgt jegens zijn afnemer bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door verkoper geleverde zaken te verpanden aan verkoper op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

• de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan te merken als het eigendom van verkoper;

• op andere manieren volledige medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die verkoper ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaak wil treffen en welke de koper niet onredelijk in de normale uitoefening van haar bedrijf belemmert;

h) Het onderverhuren van zaken door huurder is evenmin toegestaan.

Artikel 11 Vergunningen, licenties en ontheffingen

a) Indien een opdrachtgever een evenement organiseert, een boeking van een artiest/dj bij ons plaatst of een ander door ons verstrekte soort dienst inhuurt, waarvoor een of meer vergunningen en/of ontheffingen nodig zijn gelden de volgende voorwaarden. Voor vergunningen en/of ontheffingen dient de opdrachtgever zelf tijdig zorg te dragen. Ook de BUMA-rechten, SENA-rechten etc. dienen door de opdrachtgever zelf te worden geregeld. Indien door het ontbreken van de benodigde vergunningen en/of ontheffingen een reeds afgesproken evenement, opdracht op optreden niet door kan gaan of door de autoriteiten wordt stilgelegd of vroegtijdig beëindigd, is de opdrachtgever verplicht om ons voor 100% schadeloos te stellen.

Artikel 12 Publicaties

a) Foto en film opnames van evenementen waaraan wij onze medewerking verlenen in welk opzicht dan ook, mogen door ons voor alle zakelijke doeleinden gebruikt worden. Echter zullen wij bij het prominent gebruik maken van foto en film materiaal voor bijvoorbeeld folders, posters etc. de klant hiervan in kennis stellen.